Vedtægter

Vedtægter for Gislev Antenneforening

§1

Foreningens navn er Gislev Antenneforening, 5854 Gislev.

§2

Foreningens interesseområder er, hvor der i forvejen er nedgravet kabler samt opsat tilslutningsstandere i Gislev.

§3

1. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger. Foreningens formål er at eje og drive antenneanlæg med henblik på at:

a. Modtage og distribuere danske og udenlandske fjernsynskanaler

b. Udbyde kapacitet til brug for datatransmission (Internet)

c. Udbyde serviceydelser som naturligt lader sig tilbyde via fællesantenneanlægget.

2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

3. Foreningen ønsker at dække Gislev lokal-område med internet/fællesantenne-anlæg.

Medlemmerne:

§4

Enhver, som betaler medlemsgebyr, og som er tilsluttet fællesantenneanlægget, er automatisk medlem af foreningen.

Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen, bør betales af de(t) nye medlem(mer), under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder bør udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, skal tilslutningen til anlægget afbrydes.

For ejendomme med eget antenneanlæg, men med tilslutning til det af antenneforeningen etablerede anlæg er gældende, at vedligeholdelse af forstærkeranlæg, fordelingsnet, abonnentdåser samt afholdelse af El udgifter forbundet med antenneanlægget, påhviler ejeren af ejendommen.

Der betales medlemsgebyr til antenneforeningen. Medlemsgebyret anvendes bl.a. til fælles vedligeholdelse af forsyningsnet, hovedforstærkere, El udgifter og øvrige driftsudgifter.

§5

For udlejningsejendomme, der på ejerens foranledning er tilsluttet det af antenneforeningen etablerede anlæg, opkræves tilslutningsbidrag og medlemsgebyr gennem lejeren. Hvis en lejer afregner direkte med foreningen, forbeholder foreningen sig ret til via udlejer at gøre udlæg i lejers indbetalte depositum i tilfælde af manglende betaling. Ønsker ejeren af en udlejningsejendom ikke kollektiv tilslutning, kan en lejer selvstændigt blive tilsluttet fællesantenneanlægget på lige fod med ejere. Det påhviler lejeren at sikre sig tilladelse til etablering af tilslutningen til fællesantenneanlægget.

§6

Medlemmerne er pligtige til at tåle, at en tilslutningsstander placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side.

Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de beskadigelser, de måtte påføre forbindelseskabler og standere, der findes på deres egen grund. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget beskadigelser uden for egen grund. Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen.

§7

Ethvert medlem kan udmelde sig af foreningen med 1 måneds skriftligt varsel til et kvartals udløb.

Allerede indbetalt medlemsgebyr refunderes ikke ved udmeldelse.

Hvis medlemmet ved udmeldelse har gæld til foreningen, kan foreningen kræve denne indfriet.

Generalforsamling:

§8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§9

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned, og indvarsles ved meddelelse i den lokale avis senest 3 uger før. På generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.

4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

6) Indkomne forslag.

7) Fremlæggelse af medlemsgebyr og pakkepriser.

8) Valg

a. Bestyrelsesmedlemmer.
b. Bestyrelsessuppleanter. 
c. 2 Revisorer.
d. 1 Revisorsuppleant.

9) Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 6 skal med navn sendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

2 medlemmer af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling i lige årstal og 3 medlemmer af bestyrelsen er på valg i ulige årstal.

Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år, men må indbyrdes aftale hvem, der skal på valg.

2 bestyrelsessuppleanter vælges for et år ad gangen.

Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

§10

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med otte dages varsel.

  1. Efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 (femogtyve) procent af medlemmerne
  2. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde, med angivelse af dagsorden jf. nedenstående.

Den ekstraordinære Generalforsamling skal afholdes senest tre uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) valg af mindst 2 stemmetællere

3) Motivation for generalforsamlingen

4) Eventuelt

Procedure i øvrigt som i § 11.

§11

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog § 26. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldigt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.

I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har overfor dirigenten bevisbyrden for, at han/hun er lejer i en ejendom, der er tilsluttet anlægget.

Den af generalforsamlingen valgte referent fører protokol over generalforsamlingen. Protokol og Referat underskrives af referent og dirigent.

Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et – og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

Ledelse - Tegning - Hæftelse:

§12

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed. Der føres Referat over bestyrelsens møder.

Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften, der eventuelt kan opdeles i et fast beløb og forhøjet kontingent i en periode.

Bestyrelse er ansvarlig for, at relevante myndigheder er underrettet om, hvem der til enhver tid er formand for foreningen.

Der ydes følgende honorar til bestyrelsen:

  • Medlemsgebyr og Grundpakke
  • Den gældende takst for skattefri telefon godtgørelse

§13

Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§14

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Erstatningskrav mod foreningens medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmets aktiver eller fra den programvirksomhed, der formidles via foreningens kabelanlæg.

Regnskab og økonomi:

§15

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsens fastsætter medlemsgebyr og pakkepriser hvert år, inden et nyt regnskabsår påbegyndes, og fremlægger dette på den ordinære generalforsamling.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Restancer:

§16

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham/hende påhvilede forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og/eller lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtigt til at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.

Bestyrelsen fastsætter tariffer herfor.

§17

Fællesantenneanlægget ejes af Gislev Antenneforening.

Fraflytning:

§18

Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som medlem af foreningen, såfremt han/hun ønsker det, og indbetaler det til enhver tid gældende medlemskontingent.

Den nye beboer/ejer overtager ikke det tidligere medlems forpligtelser.

Fraflytter kan medtage medlemskabet såfremt flytningen sker inden for foreningens anlægsområde, dog mod betaling af gældende omkostninger for lukning/åbning.

Vedligeholdelse og kontrol:

§19

Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

§20

Det er forbudt medlemmerne selv at foretage indgreb eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget. Efter overtrædelse af foreningens love og vedtægter kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen, og efter vurdering foretage politianmeldelse.

§21

Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til den over for foreningens angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

§22

Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte husstand.

Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

Vedligeholdelse og teknisk installation:

§23

Bestyrelsen vælger en tilsynsførende blandt bestyrelsen, der skal forestå vedligeholdelsen. Den tilsynsførende er over for bestyrelsen ansvarlig for, at fællesantenneanlægget vedligeholdes på forsvarlig måde, og at der foretages tilsyn og kontrol af anlægget. Den tilsynsførende modtager reklamationer fra bruger over anlæggets funktion. Den tilsynsførende fører kontrol med, at vedligeholdelsen sker som aftalt.

Således vedtaget på ekstraordinær Generalforsamling 11/3-2023

Ændringer og udvidelser:

§24

Følgende ændringer og udvidelser af fællesantenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget på en generalforsamling:

a) Ombygning af anlægget

b) Udvidelse af anlægget med abonnenter udover et tidligere godkendt omfang, såfremt finansiering ikke er i overensstemmelse med det i § 4 forudsatte.

c) Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening.

d) Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening.

Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til større mindretalsinteresser. Dog er foreningen undtaget hvis tredjemand står for udbuddet jf. §3 stk. 2.

Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget, der skal optræde som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Anlægsudgift og udgifter til fornyelse:

§25

Tilslutningsafgift og andre afgifter ud over det normale årlige medlemsbidrag skal ligesom medlemsbidraget indbetales på foreningens konto.

Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige målerapporter med bilag efter udbygning af anlæg.

Vedtægtsændringer – Foreningsophør:

§26

1. Foreningens virksomhed ophører

  a) såfremt anlægget nedlægges,
  b) hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en forening.
  c) hvis en tredje part ønsker at overtage anlægget for videre drift. Dette skal klart fremgå af den indgåede aftale.

Alle indestående midler fordeles til foreningens medlemmer såfremt Gislev Antenneforening skulle ophøre, eller indgår i en aftale med tredje part som en nedsættelse af prisen. Dette skal klart fremgå af den indgåede aftale.

2. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Fortolkning:

§27

Tvivlsspørgsmål vedrørende disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal altid være tilgængeligt for foreningens medlemmer, eksempelvis på hjemmesiden.

Således vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamling 10/3-2023

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.