Generalforsamling 2020

Dagsorden for udskudt ordinær generalforsamling 2020
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
6) Nyt fra bestyrelsen
7) Indkomne forslag.
8) Fremlæggelse af kontingent.
9) Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer.
b. Bestyrelsessuppleanter.
c. Revisor.
d. Revisorsuppleant.
10) Eventuelt.

1. Valg af dirigent: Jan Thomsen, bestyrelsessuppleant blev valgt. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt i forhold til vedtægterne.
2. Valg af referent: Hanne Fay, revisor blev valgt.
3. Valg af 2(to) stemmetællere: Lise Holten & Gunner Hansen blev valgt.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:
Jeg vil gerne starte med at byde jer alle velkommen til denne udskudte Generalforsamling.
Det forgangne år, har været et mere roligt år for antenneforeningen.
Det er igen gået lidt nedad med TV kunderne, vi har mistet 11(4) medlemmer (9 sidste år), så vi har i alt 391(398), pakke 1. Vi har stadig mulighed for at medlemmerne kan få bredbånd uden TV, Der vokser vi til gengæld støt, det er der i øjeblikket 53 (39) (15) der benytter sig af. 92 totalt har kvartalsvis opkrævning (89).
Vores facebookgruppe her lige nu 233 (224) medlemmer mod 213 i 2019.
Vi havde inviteret YouSee til at komme med deres demobil til Gislev by day, det gik rigtigt godt, og mange kom forbi med spørgsmål og fik svar, vi håber bilen vil komme igen når der bliver holdt Gislev By Day i 2020.
Vi har i det forgangne år haft et par kabelskader, som er blevet udbedret. Vi kan godt se på de skader der kommer efterhånden at det er mange år de kabler har ligget i jorden, vi håber på at vi igen i år har økonomi til at reparere de skader der måtte opstå.
I løbet af sensommeren, starten af efteråret, kom en af de største nyheder på tv-fronten i Danmark, i flere år faktisk. Yousee og Discovery Networks kunne ikke blive enige om en ny aftale, når Discoverys aftale udløb til 31/12-19.
De forhandlinger, kan Ole desværre ikke fortælle om, da han ikke må deltage pga. Corona.
I november var bestyrelsen inviteret ind i YouSee Butikken i Rosengårdcentret, til at orienteringsaften, hvor Ole Madsen fortalte om forhandlingerne og om YouSees priser for 2020. Her kom der også nogle flere detaljer på hvilke sportsrettigheder man mister ved at være YouSee kunde, og ikke længere kunne se Discovery. Det var faktisk ikke ret meget, som i kan se her: KLIK
Op til Jul, havde vi en seance her i Cafeteriet, hvor en del medlemmer kom forbi for at høre hvordan situationen var, og Yousee fortalte gerne om hvordan verden så ud fra deres side af bordet.
Vi havde også en del henvendelser fra medlemmer der ville vide hvad de gik glip af, og nogle stykker meldte sig også ud, nogle af dem er dog allerede kommet tilbage igen, da de alternativer de havde valgt, ikke havde ordentligt signal, som de var vant til, så ville de hellere undvære Discoverys kanaler.
Sammen med jeres girokort for første kvartal, sendte vi lidt informationsmateriale og en fin kuglepen ud. Dette var bl.a. et forsøg på at undgå at girokortet forputtede sig mellem reklamer og blev smidt ud. Det virkede næsten godt.
Igen i år har vi været nødt til at uddele en del rykkere, faktisk var vi helt oppe på 39, hvilket er ret mange. Heldigvis måtte vi kun lukke en enkelt husstand, pga. manglende betaling.
Discovery kom med et godt tilbud til medlemmerne i starten af februar, de tilbød 2 måneder gratis og herefter 6 måneder til 99.95, jeg håber de af jer der gerne vil se Discoverys Kanaler har benyttet jer af tilbuddet.
Vi vil gerne endnu en gang, opfordre til at man har tydeligt navn og især nummer på sin postkasse, især de steder hvor der hænger flere postkasser samlet. Det kan være enormt svært at se hvilken postkasse der hører til hvilken bolig, vi registrerer ikke navne på alle vores medlemmer, men bruger adressen, derfor er det vigtigt med numre.
Til slut vil jeg sige tak for godt samarbejde i det forgange år til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, til YouSee og Dansk Kabel TV.
Også tak til jer medlemmer  - TAK!

Bestyrelsens beretning godkendt.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Kasserer Henning Andersen fremlagde regnskabet. Lise Holten spørger ind til fald på kontingent og fald af udgifter til Yousee. Forklaringen er at pakke 2 og 3 ikke længere er en del af foreningens regnskab. Dette afregner medlemmerne selv til Yousee. Regnskab godkendt.
6. Nyt fra bestyrelsen: Der blev oplyst at foreningen nu har delt deres aktiver op i to banker. Fåborg Sparekasse og Frørup Andelskasse, for at betale mindst mulige renter og for at sikre foreningens aktiver.
Der oplyses af der er mange lukninger fra især nye medlemmer. Genåbning kan kun ske ved forudbetaling fra nu af.
7. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.
8. Fremlæggelse af kontingent: Grundpakken 2020 koster 2.150 kr. kontingent 600 kr. i alt 2.750 kr. Der vil muligvis komme en lille prisstigning engang i efteråret. Alle andre pakker og internet afregnes direkte til Yousee.
9. Valg: Der er 32 fremmødte og 27 stemmeberettiget.
a: Bestyrelsesmedlemmer: Næstformand Finn Højgård og kasserer Henning Andersen genvalgt.
b: Bestyrelsessuppleanter: Jan Thomsen og Jan Wessel genvalgt.
c: Revisor: Ege Buch Rasmussen genopstiller ikke. Hanne Fay genvalgt og Claus Milland valgt.
d: Revisorsuppleant: Jørgen Rasmussen genvalgt.
10. Evt. Talt om at foreningen har god egenkapital. Der er flere kabelskader og der forventes store omkostninger på at få lavet disse kabler.
Der blev spurt til om Yousee bruger foreningens kabler til deres egne kunder. Klart nej fra bestyrelsens side.
Et medlem spurgte til en tidligere kabelskade på Ravndrupvej. Denne skade er udbedret og lagt udenom det træ, som skabte problemer.
Bestyrelsen oplyser at TV2play kan købes med point i bland selv. (10 point=50 kr.)
Formanden takker for god ro og orden.
Der afsluttes med æggekage til de fremmødte.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.